Kategorie materiału szkółkarskiego

Od 1 maja 2004 r. polscy dostawcy sadowniczego materiału szkółkarskiego uzyskali możliwość jego wytwarzania w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to materiał CAC (Conformitas Agraria Communitatis). Druga kategoria to znany naszym dostawcom materiał kwalifikowany. Rośliny sadownicze mogą być rozmnażanie w obu kategoriach jednocześnie, co stwarza dostawcom i nabywcom możliwości wolnego wyboru.

Rozporządzenie MR i RW z dnia 1.02.2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego (Dz.U. Nr 29 poz.189).

Załącznik nr 9
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych i winorośli.
 

B. Jakość elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych

I. Elitarny i kwalifikowany materiał szkółkarski powinien spełniać wymagania jakościowe:

1) pełnej czystości gatunkowej i odmianowej;
2) właściwego wyglądu gatunku i odmiany;
3) być praktycznie wolny od uszkodzeń fizycznych, mechanicznych albo chemicznych;
4) być praktycznie wolny od jakichkolwiek wad wynikających z rozmnażania, które mogłyby obniżyć jego przydatność i jakość;
5) być przygotowany w postaci jednorodnych partii; w przypadku łączenia partii zachowuje się dane o składzie partii i pochodzeniu poszczególnych składników;
6) być wolny od organizmów kwarantannowych;
7) być praktycznie wolny od patogenów, chorób i organizmów wymienionych w części C dziale II;
8) być praktycznie wolny od innych organizmów, które mogą obniżyć jakość materiału szkółkarskiego.

II. Elitarny i kwalifikowany materiał szkółkarski powinien spełniać minimalne wymagania jakościowe:

1. Dla drzewek owocowych:
1) wysokość powinna wynosić nie mniej niż 80 cm, mierząc od szyjki korzeniowej;
2) średnica pnia powinna wynosić nie mniej niż 8 mm, mierząc na wysokości 10 cm powyżej miejsca uszlachetniania;
3) powinny mieć korzeń główny i nie mniej niż 3 korzenie boczne albo wiązkę korzeni drobnych, albo korzenie przerastające całą  objętość gleby w pojemniku.
...*
9. Dostawcy mogą zgodnie z minimalnymi wymaganiami ustalać własne klasy jakości dla materiału szkółkarskiego wprowadzanego do obrotu.

C. Minimalne wymagania dla materiału  szkółkarskiego kategorii CAC

I. Materiał szkółkarski kategorii CAC powinien spełniać wymagania jakościowe:

1) odpowiedniej czystości gatunkowej i odmianowej;
2) właściwego wyglądu gatunku i odmiany;
3) być praktycznie wolny od uszkodzeń fizycznych, mechanicznych albo chemicznych;
4) być praktycznie wolny od jakichkolwiek wad wynikających z rozmnażania, które mogłyby obniżyć jego przydatność i jakość;
5) być przygotowany w postaci jednorodnych partii; w przypadku łączenia partii zachowuje się dane o składzie partii i pochodzeniu poszczególnych składników;
6) być wolny od organizmów kwarantannowych;
7) być praktycznie wolny od patogenów, chorób i organizmów wymienionych w dziale II;
8) być praktycznie wolny od innych organizmów, które mogą obniżyć jakość materiału szkółkarskiego.
9) sprawdzenia wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału  szkółkarskiego CAC dokonuje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa podczas kontroli co najmniej raz w danym cyklu produkcji, nie rzadziej niż raz w roku.